>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Γενικό πλαίσιο λειτουργίας

H Cepal Hellas είναι ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4354/2015 και την Πράξη 118/19.05.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν.

 

Η Cepal Hellas προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων με υπευθυνότητα ακολουθώντας πιστά το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από την οποία έχει λάβει ειδική άδεια για το σκοπό αυτό δυνάμει της υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.