>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Κώδικας Δεοντολογίας για τις σχέσεις με τους Δανειολήπτες (Ν. 4224/2013)

Στις σχέσεις της με τους δανειολήπτες, στόχος της Cepal Hellas είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μέσα από την εξεύρεση ευέλικτων, επωφελών και αποτελεσματικών λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Cepal Hellas συμμορφώνεται πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, ο οποίος θεσπίστηκε το 2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά  ιδρύματα  την 31η Δεκεμβρίου 2014 και o οποίος αναθεωρήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 392/1/31.05.2021 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.  

Γενικές Αρχές Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίζει τις γενικές αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους Δανειολήπτες και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και ανταλλαγή της απαραίτητης πληροφόρησης μεταξύ Δανειολήπτη και ιδρύματος, με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση.

 

Στην Cepal Hellas, ακολουθούμε και εφαρμόζουμε με υπευθυνότητα όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας προκειμένου να συμβάλλουμε στην διευκόλυνση των Δανειοληπτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενημερώνοντάς τους άμεσα και με σαφήνεια, αναφορικά με λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών τους σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε Δανειολήπτη.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο εισάγεται, προς εφαρμογή τόσο από την Cepal Hellas όσο και από τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.), όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

H Cepal Hellas υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ Δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, εκτός εάν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων της Ενότητας Γ.2. του Κώδικα Δεοντολογίας (περιπτώσεις στις οποίες το ίδρυμα δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει, την ήδη εκκινηθείσα Δ.Ε.Κ.), όπως αυτές αναφέρονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

 

Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των σταδίων της Δ.Ε.Κ. του Κώδικα Δεοντολογίας, σε περιπτώσεις υπό διαχείριση δανειοληπτών, ανατεθειμένων από Ιδρύματα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιείται κατά περίπτωση από τα οικεία εποπτευόμενα Ιδρύματα.

Έντυπα Κώδικα Δεοντολογίας

Σημεία Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας:

 • Στην Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης: 2130887643
 • Στην Τηλεφωνική Γραμμή Fax: 2130887681
 • Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: coc@cepal.gr
 • Στην έδρα της Cepal Hellas: Λ. Συγγρού 209-211, 171 21, Νέα Σμύρνη Αττικής

Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας Δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως Συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του, όταν:

 • παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,
 • είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών, 
 • προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή,

 

 

 • προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση (π.χ. απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοίνωση απόλυσης κ.λπ.) εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του και 
 • συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Στην έννοια του δανειστή καθώς και του Δανειολήπτη περιλαμβάνεται και όποιο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό τους, αντίστοιχα. Κάθε Δανειολήπτης που δεν εμπίπτει στον ανωτέρω ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη χαρακτηρίζεται ως «Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης».

 

Σε περίπτωση μη επίδειξης πνεύματος συνεργασίας και μη τήρησης των ως άνω προϋποθέσεων εκ μέρους του Δανειολήπτη, η Cepal Hellas ενημερώνει εγγράφως το Δανειολήπτη για το χαρακτηρισμό του ως «Μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη». Από την κατηγοριοποίηση αυτή υφίσταται σοβαρός κίνδυνος αποκλεισμού του Δανειολήπτη από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας ή/και άλλα πλεονεκτήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει εάν συνεργαζόταν με τη Cepal Hellas για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης (π.χ. αποχή της Cepal Hellas από περαιτέρω δικαστικές ενέργειες διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης). H Cepal Hellas διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης νομικής/δικαστικής διαδικασίας, ενώ ο Δανειολήπτης εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος  για οποιοδήποτε τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο το οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται βάσει των αρχικώς συμφωνηθέντων όρων της σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, για την παροχή συνδρομής και πρόσθετων πληροφοριών αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο Δανειολήπτης δύναται να απευθύνεται σε ειδικούς φορείς Συμβουλευτικής Συνδρομής και Εξωδικαστικής Διαμεσολάβησης, όπως:

 

 • Στα Γραφεία και τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (http://www.keyd.gov.gr)  
 • Στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Άρθρου 7 του Ν. 3898/2010 προσβάσιμο στον ιστοχώρο ΕΔΩ 
 • Σε λοιπούς φορείς, όπως εκάστοτε ορίζονται και γνωστοποιούνται για τον σκοπό αυτό κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Κατάλογος Χαρτοφυλακίων υπό Διαχείριση προς Ενημέρωση των Δανειοληπτών

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 23.09.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων,  και του από 21.10.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Burlington Designated Activity Company, όπως ισχύουν,  διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 08.10.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, και του από 17.12.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Cosmos Securitisation Designated Activity Company, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 03.04.2024 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 03.04.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND II SCS RAIF ενεργούσα για το υπό-τμήμα της Southrock II, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την εταιρεία Cosmos Securitization Designated Activity Company, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5072/2023.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 08.04.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων, και του από 18.06.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Galaxy II Funding Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 30.11.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 25.06.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Galaxy III Funding Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 08.04.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 18.06.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Galaxy IV Funding Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 30.11.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων, και του από 25.06.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Gemini Core Securitisation Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 31.12.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων, και του από 17.01.2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία GLX ONE Holding Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την εταιρεία Galaxy II Funding Designated Activity Company, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Cepal Hellas στο όνομα και για λογαριασμό της Galaxy II Funding Designated Activity Company.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 25.05.2023 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων, και του από 25.05.2023 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Hermes Acquisitions B Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

(α) Χαρτοφυλάκιο Cell

 

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 16.10.2023 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 20.10.2023 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Hoist Finance AB (PUBL), όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

 

 

(β) Χαρτοφυλάκιο Light

 

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 21.10.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 07.11.2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Hoist Finance AB (PUBL), όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

 

 

(γ) Χαρτοφυλάκιο Mercury

 

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 18.06.2019 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 18.06.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Hoist Finance AB (PUBL), όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

 

(δ) Χαρτοφυλάκιο Orbit

 

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 22.03.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 24.03.2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Hoist Finance AB (PUBL), όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

 

(ε) Χαρτοφυλάκιο Pearl

 

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 13.02.2024 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 13.02.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Hoist Finance AB (PUBL) που εδρεύει στη Σουηδία (P.O. Box 7848 103 99 Στοκχόλμη, Σουηδία) με αριθ. καταχώρισης  556012-8489 στο μητρώο εταιρειών της Σουηδίας (η «Hoist Finance»), όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από τις εταιρείες Cosmos Securitization Designated Activity Company, Galaxy II Funding Designated Activity Company και Orion X Securitization Designated Activity Company με έδρα την Ιρλανδία (1-2 Victoria Buildings, Huddington Road, Dublin 4, Ireland)  (οι «Πωλήτριες»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5072/2023. Οι Πωλήτριες, κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 21 του ν. 5072/2023 προέβησαν την 16.02.2024 στην πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεών τους από δάνεια ή/και από πιστώσεις (οι «Απαιτήσεις»), τις οποίες είχαν αρχικά αποκτήσει από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. λόγω τιτλοποίησης, προς την Hoist Finance.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη Hoist Finance παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://cepal.gr/wp-content/uploads/2023/10/Hoist-Customer-Privacy-Notice.pdf.,  όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί με σχετικές ατομικές ενημερώσεις που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες και εγγυητές των Απαιτήσεων.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 31.07.2019 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 31.07.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Lana Securitisation S.A.R.L, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 08.04.2021 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 18.06.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Orion X Securitisation Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Αlpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 25.05.2023 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων, και του από 25.05.2023 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Pluto Financial Investor Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 03.07.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 17.07.2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Poseidon Financial Investor Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 12.07.2019 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων,  και του από 12.07.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Samco Holdings S.A.R.L, όπως ισχύουν,  διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Credit M. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που είχε δημοσιευτεί από την Credit M. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 25.05.2023 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων, και του από 25.05.2023 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Saturn Financial Investor Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Alpha Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που έχει δημοσιευτεί από την Alpha Bank.

Η Cepal Hellas, δυνάμει της από 05.12.2019 Σύμβασης Διαχείρισης Απαιτήσεων και του από 06.12.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαχείρισης Απαιτήσεων, που έχει συνάψει με την εταιρεία Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company, όπως ισχύουν, διαχειρίζεται απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και πιστώσεις, τις οποίες απέκτησε η ως άνω εταιρεία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Ενημέρωση που είχε δημοσιευτεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.