>ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποιοι είμαστε

Η Cepal είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και την πράξη 118/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νομίμως αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων).

Η ανάθεση της διαχείρισης των οφειλών σας στη Cepal στοχεύει στην προώθηση αποτελεσματικών λύσεων για τη διευθέτηση αυτών, ουδόλως επηρεάζει αρνητικά τη θέση σας, ούτε μεταβάλλει δυσμενώς τους όρους δανεισμού ή περιορίζει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τα δικαιώματά σας.

Η Cepal δεν είναι θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank. Η Alpha Bank διατηρεί ένα ποσοστό μειοψηφίας στην μετοχική σύνθεση του Ομίλου Cepal.

Η Cepal δεν είναι ούτε εισπρακτική εταιρεία ούτε fund. H Cepal είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, με άδεια και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 καθώς και τις σχετικές Πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με σκοπό την εξεύρεση ευέλικτων και αποτελεσματικών λύσεων διευθέτησης των οφειλών των πελατών.

  • Επωνυμία: Cepal Hellas Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις)
  • ΑΦΜ: 800715056
  • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Αρ. ΓΕΜΗ: 138019601000  
  • Διεύθυνση: Λ.Συγγρού 209-211, Ν. Σμύρνη, 17121
  • Διαδικτυακός τόπος: www.cepal.gr
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: customerservices@cepal.gr

Διαχειριστικές αρμοδιότητες της Cepal

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ «μεταβιβάζοντος» και «αποκτώντος» σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μόνον, ομολογιών οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται: (α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται ή (β) από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων.

Με στόχο την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς ή τις εγχώριες αγορές, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις τους, μέσω τιτλοποίησης, σε εταιρείες ειδικού σκοπού. Εν συνεχεία, η αποκτώσα εταιρεία εκδίδει ομολογίες, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται από το προϊόν είσπραξης των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα από την οποία λάβατε το δάνειό σας μπορεί να προβεί σε τιτλοποίηση των απαιτήσεών της, μεταξύ των οποίων και η απαίτηση που απορρέει από το δάνειό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η απαίτηση από το δάνειό σας μεταβιβάζεται στην εταιρεία ειδικού σκοπού ή SPV (Special Purpose Vehicle). Αυτή με τη σειρά της αναθέτει τη διαχείριση και εξυπηρέτησή της σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, όπως η Cepal.

Στα πλαίσια μεταβίβασης ή/και τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τα δάνεια σας μεταβιβάζονται σε κάποια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV: Special Purpose Vehicle). Η εταιρεία ειδικού σκοπού έχει ως σκοπό και την απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Oι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι χρηματοοικονομικά ιδρύματα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ασχολούνται με τη συνολική διαχείριση των απαιτήσεων που τους έχουν ανατεθεί για το σκοπό αυτό, από τις εταιρείες στις οποίες έχουν μεταβιβασθεί οι εν λόγω απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. Οι πράξεις διαχείρισης αφορούν στη νομική και λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων και των σχετικών εξασφαλίσεων, την είσπραξη για λογαριασμό των πελατών/ιδιοκτητών των απαιτήσεων, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες, τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού, ρύθμισης και διακανονισμού των οφειλών και γενικότερα την εξυπηρέτηση αιτημάτων αναφορικά με τις απαιτήσεις υπό διαχείριση.

Η συνεργασία των εταιρειών ειδικού σκοπού με μία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων είναι απαραίτητη, καθώς, σύμφωνα με τον Ν.4354/2015, η εταιρεία ειδικού σκοπού οφείλει να αναθέτει σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τη διαχείριση των οφειλών από δάνεια και πιστώσεις που έχει αποκτήσει. Η Cepal ως εξειδικευμένη εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στοχεύει στην παροχή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων για λογαριασμό των πελατών και δανειοληπτών.

H Cepal, είτε η ίδια είτε μέσω συνεργατών της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, που αποτελεί εξασφάλιση των απαιτήσεων που έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στην Cepal από τους πελάτες της.

Για τις απαιτήσεις που τιτλοποιούνται και μεταβιβάζονται σε εταιρεία ειδικού σκοπού, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνταν από τη Τράπεζα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της τιτλοποίησης, μεταβιβάζονται στην εταιρεία ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 21 του Ν. 3156/2003. Αντίστοιχα, η Cepal επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς διαχείρισης των Απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 21 του Ν.4354/2015. Για αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα εδώ.

Η προσκόμιση εγγράφων για τη βεβαίωση των στοιχείων σας (Know your Customer-KYC) γίνεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML). H επιβεβαίωση αφορά σε στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, εισοδήματος, και επαγγελματικής δραστηριότητας. Για αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας τα προσκομίσετε, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας της Cepal εδώ.

Ρυθμίσεις οφειλών

Επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 18:00 στο τηλέφωνο 2130886600, εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας θα σας κατευθύνουν στον αρμόδιο λειτουργό που έχει αναλάβει την διαχείριση της οφειλής σας ώστε να βρεθεί μία μόνιμη και βιώσιμη λύσης τακτοποίησης των οφειλών σας.

Στη Cepal θέλουμε να είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη λύση για τη ρύθμιση της οφειλής σας. Αξιολογώντας την οικονομική σας κατάσταση, πρόθεσή μας είναι η από κοινού εύρεση μίας μόνιμης και βιώσιμης λύσης στοχεύοντας στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί μας θα συνεργαστούν μαζί σας, βρίσκοντας την βέλτιστη λύση για εσάς μέσα από μία μεγάλη παλέτα προϊόντων που καλύπτει τόσο ανεξασφάλιστα αλλά και εξασφαλισμένα δάνεια καταναλωτικής, στεγαστικής ή επιχειρηματικής πίστης.

Η Cepal δεσμεύεται πως όλες οι δραστηριότητες της είναι συμβατές με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) καθώς και με όλες τις σχετικές κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της TτE ορίζει τις γενικές αρχές δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε δανειολήπτη, προκειμένου να σχεδιάζεται η καλύτερη δυνατή λύση για την εκάστοτε περίπτωση. Το πλαίσιο που ορίζει η ΤτΕ στοχεύει στην ενημέρωση και την προστασία των δανειοληπτών και χρησιμεύει ως η κατευθυντήρια γραμμή επικοινωνίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας της Cepal εδώ.

Η Cepal διαχειρίζεται ένα σημαντικό αριθμό χαρτοφυλακίων. Επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 18:00 στο τηλέφωνο 2130886600, εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσθε σχετικά με την απαίτησή σας που έχει ανατεθεί προς διαχείριση στη Cepal.

Βάσει του χαρτοφυλακίου που ανήκει η οφειλή για την οποία θέλετε να προχωρήσετε σε καταβολή, έχουν αναρτηθεί οι σχετικές οδηγίες πληρωμής παρακάτω στην ενότητα «Χρήσιμες Πληροφορίες».

Στη Cepal, θέλοντας να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τους δανειολήπτες που ανήκουν στη διαχειριστική μας περίμετρο συμμετέχουμε στα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου που επιδοτούν δόσεις ή τόκους δανείων μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να συνδράμουμε και να σας κατευθύνουμε να  ανταπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας, ακόμη κι αν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση ή καταγγελμένο.

Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020 «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» παρέχει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. Η διαδικασία είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, χωρίς μεσολάβηση δικαστηρίου και τελεί υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από την οποία μπορείτε να λάβετε και περαιτέρω πληροφορίες εδώ.

Ζητήματα επικοινωνίας

Στη Cepal πιστεύουμε ότι η ειλικρινής επικοινωνία είναι ένα από τα κύρια και ταυτόχρονα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Μέσα από την προσεκτική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του κάθε δανειολήπτη, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές του δυνατότητες. Ακολουθώντας μία προσέγγιση επικοινωνίας που θέτει τον δανειολήπτη στο επίκεντρο, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποι μας επικοινωνούν μαζί σας ώστε μαζί να σχεδιάσετε την καλύτερη δυνατή λύση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 18:00 στο τηλέφωνο 2130886600, εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας θα σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσθε τηλεφωνικά, θα υποδεχθούν τα αιτήματά σας και θα σας κατευθύνουν στον αρμόδιο λειτουργό που έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση της υποχρέωσης σας ώστε να βρεθεί μία μόνιμη και βιώσιμη λύση διευθέτησης των οφειλών σας.

Τα κεντρικά γραφεία μας βρίσκονται στη Λ. Συγγρού 209 -211, ΤΚ 171 21, Νέα Σμύρνη, Αθήνα. Παράλληλα, η Cepal διατηρεί ένα πανελλαδικό δίκτυο υποκαταστημάτων στο οποίο μπορείτε επίσης να εξυπηρετηθείτε.

Ραντεβού μπορείτε να κλείσετε καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 18:00 στο τηλέφωνο 2130886600.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Burlington, που ανήκει στην Burlington Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0106896 ή μέσω email στο singletickets@cepal.gr.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

-Πληρωμή σε ταμείο σε κατάστημα Alpha Bank

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για την Burlington, χρησιμοποιώντας ως κωδικό πληρωμής τον αριθμό λογαριασμού του δανείου/κάρτας

 

 

-Πληρωμή μέσω μεταφοράς από άλλη τράπεζα

 

Για πληρωμή μέσω μεταφοράς από άλλη τράπεζα , χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τράπεζα: Alpha Bank
• Επωνυμία Δικαιούχου: Burlington
• IBAN λογαριασμού: GR7401401160116002002026963
• Νόμισμα: EUR
• BIC CODE: CRBAGRAA

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Cosmos, που ανήκει στην Cosmos Securitization Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Cosmos Securitisation Designated Activity Company, προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Cetus, που ανήκει στην Creditable Opportunities Fund II SCS Raif, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 2130886600 ή μέσω email στο cetuscustomerservices@cepal.gr.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο:

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND II SCS RAIF, προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

 

1.Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2.Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία:

– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4.Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I.Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

 

1.Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»
2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»
3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή
4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»
5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»
6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ μπορείτε να ανατρέξετε στο Hello Letter ή και στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Galaxy II, που ανήκει στην Galaxy II Funding Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Galaxy II Funding Designated Activity Company, προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Galaxy IV, που ανήκει στην Galaxy IV Funding Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Galaxy IV Funding Designated Activity Company, προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Gemini Core, που ανήκει στην Gemini Core Securitisation Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

– Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank :

 

I. Απευθείας σε ταμείο
II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ), χρησιμοποιώντας ως κωδικό πληρωμής τον αριθμό λογαριασμού του δανείου/κάρτας

 

– Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου GLX, που ανήκει στην GLX ONE Ireland Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 216 9397450 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr  ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

– Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης στο ταμείο, χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο αριθμό του δανείου σας.

 

– Μέσω Mobile Banking και Web Banking της Εθνικής Τράπεζας χρησιμοποιώντας τον υφιστάμενο αριθμό του δανείου σας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Hermes 2 Tranche B, που ανήκει στην Hermes Acquisitions B Designated Activity Company , ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email wholesale_hermes_team@cepal.gr.

 

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο:

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Saturn Financial Investor Designated Activity Company , προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

-Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

1. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

2. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

3. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

4. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

5. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

6. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

7. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής / Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων Cell, Light, Μercury, Orbit και Pearl, που ανήκουν στην Hoist Finance AB (PUBL), ισχύουν τα εξής:

 

 

Χαρτοφυλάκιο Cell

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 2164005873 ή μέσω email στο cellcustomerservices@cepal.gr.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο:

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Hoist Finance AB(PUBL) , προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

 

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»
3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία:

– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

 

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»
2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»
3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή
4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»
5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»
6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 

 

Χαρτοφυλάκιο Light

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 216 4005830 ή μέσω email στο Lightcustomerservices@cepal.gr.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Hoist Finance AB (publ) προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

 

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής / Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 

Χαρτοφυλάκιο Mercury

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα (+30) 213 0996180 / 213 0106860 / 216 9397350 ή μέσω email στο customerinfo2@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887795.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Hoist Finance AB (publ) προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής / Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 

Χαρτοφυλάκιο Orbit

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 216 9397420 ή μέσω email στο orbitcustomerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 088 7795.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Hoist Finance AB (publ) προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής / Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 

Χαρτοφυλάκιο Pearl

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο pearlcustomerservices@cepal.gr.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

 

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Hoist Finance AB(PUBL) , προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

 

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

 

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ  μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Jupiter, που ανήκει στην Lana Securitisation S.A.R.L., ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 088 7790-91.

 

Ο διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι μέσω εμβάσματος:

 

Τα στοιχεία για την αποστολή του εμβάσματος είναι τα ακόλουθα :
Επωνυμία Δικαιούχου: LANA SECURITISATION S.A.R.L.
IBAN λογαριασμού: GR9801401010101002002312324
Νόμισμα: EUR
ΤΡΑΠΕΖΑ : ALPHA BANK
BIC CODE : CRBAGRAA

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρεί στο πεδίο «Αιτιολογία/ Σχόλια» τον αριθμό του δανείου.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Orion X, που ανήκει στην Orion X Securitisation Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886600 ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Orion X Securitisation Designated Activity Company, προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

I. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

1. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

2. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

4. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

5. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

6. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

 

Γ. Με τη χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ*

 

Με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ* μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας μέσω Internet Βanking οποιασδήποτε τράπεζας (ή και σε κατάστημα ή/και Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών Alpha Bank).

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κωδικό Πληρωμής/Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, μπορείτε να ανατρέξετε στις μηνιαίες ενημερώσεις οφειλών (statement) που λαμβάνετε ή να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Hermes 3 Tranche C, που ανήκει στην Pluto Financial Investor Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email wholesale_hermes_team@cepal.gr.

 

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο:

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Saturn Financial Investor Designated Activity Company , προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

-Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

1. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

2. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

3. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

4. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

5. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

6. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

7. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Neptune, που ανήκει στην Poseidon Financial Investor Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0886730 ή μέσω email στο customerinfo5@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887790-91.

 

Ο διαθέσιμος τρόπος πληρωμής είναι μέσω εμβάσματος:

 

Τα στοιχεία για την αποστολή του εμβάσματος είναι τα ακόλουθα :

 

Επωνυμία Δικαιούχου: POSEIDON FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
IBAN: GR3601401010101002002319454
ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
BIC CODE: CRBAGRAA

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρεί στο πεδίο «Αιτιολογία/ Σχόλια» τον αριθμό του δανείου

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Creditm, που ανήκει στην Samco Holdings S.A.R.L, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 0887738 ή μέσω email στο customerinfo3@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887797.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

– Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank :

 

I. Απευθείας σε ταμείο
II. Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ), επιλέγοντας SAMCO HOLDINGS, χρησιμοποιώντας ως κωδικό πληρωμής τον αριθμό λογαριασμού του δανείου/κάρτας

 

– Μέσω εμβάσματος

 

Επωνυμία Δικαιούχου: SAMCO HOLDINGS
IBAN λογαριασμού: GR15 0140 1010 1010 0200 2314 400
Νόμισμα: EUR
Swift / BIC CODE : CRBAGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρεί στο πεδίο «Αιτιολογία/ Σχόλια» τον αριθμό του δανείου.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Hermes 1 Tranche A, που ανήκει στην Saturn Financial Investor Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email wholesale_hermes_team@cepal.gr.

 

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

 

Α. Σε οποιοδήποτε κατάστημα Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

Ι. Απευθείας σε ταμείο:

Αναφέρετε στον ταμία ότι επιθυμείτε να κάνετε πληρωμή για εκχωρημένο δάνειο/κάρτα της Saturn Financial Investor Designated Activity Company , προσκομίζοντας τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας.

 

-Μέσω Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέγετε το πλήκτρο «Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα Τρίτων» στην κεντρική οθόνη

2. Στην επόμενη ενότητα επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

3. Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία :
– τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας,
– τηλέφωνο επικοινωνίας και ποσό πληρωμής

4. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης εισάγετε τα χρήματα στο ΚΑΣ και ολοκληρώνεται η συναλλαγή

 

Β. Μέσω WEB/E-BANKING της Alpha Bank και με τη χρήση του Κωδικού Πληρωμής*:

 

1. Για πληρωμή μέσω web/e-banking της Alpha Bank, ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα μετά το Login:

2. Επιλέγετε «Μεταφορές & Πληρωμές»

3. Από το μενού Πληρωμές επιλέγετε «Εκχωρημένα προϊόντα Alpha Bank»

4. Στο πεδίο «Από» επιλέγετε τον λογαριασμό Alpha Bank από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή

5. Καταχωρήστε στα Στοιχεία τον Κωδικό Πληρωμής* του δανείου/κάρτας και το «Ποσό εντολής»

6. Επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης μεταφοράς «Άμεση»

7. Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» στην οθόνη επιβεβαίωσης ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

Για πιθανές ερωτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Symbol, που ανήκει στην Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company, ισχύουν τα εξής:

 

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 21 30106720 ή μέσω email στο customerinfo4@cepal.gr ή μέσω fax στο (+30) 213 0887793.

 

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 

– Μέσω εμβάσματος

 

Επωνυμία Δικαιούχου: SYMBOL INVESTMENT NPLCO DESIGNATED
IBAN λογαριασμού: GR68 0110 6890 0000 6890 0131 027
Νόμισμα: EUR
ΤΡΑΠΕΖΑ : National Bank of Greece
Swift / BIC CODE : ETHNGRAA

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O πελάτης θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρεί στο πεδίο «Αιτιολογία/ Σχόλια» τον αριθμό του δανείου

 

– Μέσω Web Banking της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας

 

Για την πραγματοποίηση της αποπληρωμής μέσω του web banking της Εθνικής Τράπεζας, ο πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα, επιλέγοντας :

 

 

I. «Μεταφορές & Πληρωμές»,
II. «Πληρωμή Λογαριασμών & οφειλών»
III. «ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΤΩΝ/ΔΑΝΕΙΩΝ»
IV. Στην συνέχεια εμφανίζεται η τελική οθόνη πληρωμής στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει:
– Τον αριθμό της χορήγησης που επιθυμεί να αποπληρώσει, χωρίς το SYM
– το ποσό αποπληρωμής.