>Λίστα Εγγράφων για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

ΤΙ πρέπει να Ταυτοποιώ; ΠΩΣ το ταυτοποιώ; (ενδεικτικά έγγραφα)

Α. Φυσικά Πρόσωπα

 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 • Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης

 

 • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Ασκούμενο επάγγελμα
 • Παρούσα επαγγελματική διεύθυνση

 

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Εισοδήματα
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή Τηλεφωνίας/Internet
 • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ (συμπεριλαμβανομένου και Αντιγράφου Δήλωσης Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας)
 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ (για επαγγελματική διεύθυνση)
 • Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό ασφαλιστικού φορέα
 • Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (για τις περιπτώσεις προσώπων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής εκκαθαριστικού)

Β. Προσωπικές Εταιρίες (Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες)

 • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων
 • Νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητά τους
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο ή στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων του
 • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους)
 • Υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Γ. Ανώνυμες Εταιρίες – Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης –

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

 • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προκειμένου για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. τα ονόματα των διαχειριστών
 • Νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 • ΦΕΚ ή ανακοίνωση του αρμοδίου Γ.Ε.ΜΗ. όπου έχει δημοσιευτεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ι.Κ.Ε., καθώς και τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού ή της εκπροσώπησης
 • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους καθώς και για τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρίας)
 • Υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Για τις Α.Ε. επιπλέον: 1) πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, 2) πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με εξουσιοδοτήσεις προσώπων που δεσμεύουν την εταιρεία και 3) βεβαίωση Μητρώου Α.Ε. περί καταχώρησης των ανωτέρω πρακτικών

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή Σχήματα ή Οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (συμπεριλαμβανομένων και των Ατομικών Επιχειρήσεων)

 • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός
 • Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων τους
 • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους καθώς και για τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της αντίστοιχης οντότητας)
 • Υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.