>Πολιτική Υποβολής Αναφορών (Whistleblowing)

Στη Cepal Hellas δεσμευόμαστε από ηθικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές πρακτικές και λειτουργίες σε όλες τις οντότητες και τις δικαιοδοσίες λειτουργίας μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας, εφαρμόζουν μηδενική ανοχή σε περιστατικά απάτης, ανάρμοστης συμπεριφοράς, παραβίασης καθηκόντων ή παράνομης δραστηριότητας, είτε αυτά προέρχονται από ενέργειες των εργαζομένων της Εταιρείας, είτε από τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται ή εκπροσωπείται.

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητές της. Επιπρόσθετα απαιτεί από όλους τους εργαζομένους της να ενεργούν με επαγγελματισμό και δέουσα επιμέλεια, και αναμένει από αυτούς να προστατεύουν τα περιουσιακά της στοιχεία, το εμπορικό σήμα και τη φήμη της.

 

Η παρούσα Πολιτική Υποβολής Αναφορών καθιερώνει το πλαίσιο της Διοίκησης για:

 

• Τη λήψη και την αξιολόγηση/διαχείριση των Αναφορών.

• Τα κανάλια επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα για την υποβολή των Αναφορών.

• Την προστασία των προσώπων που υποβάλλουν Αναφορές και ενεργούν με «καλή πίστη».

• Τις ευθύνες των εργαζομένων και των τρίτων μερών σε σχέση με την παρούσα Πολιτική.

• Τις βασικές έννοιες και ορισμούς καθώς και τις διατάξεις του Προγράμματος Παρακολούθησης Αναφορών.

 

Η Cepal Hellas ενθαρρύνει όλους να εκφράσουν μια ανησυχία ή να αναφέρουν ένα περιστατικό σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά ή παράνομες δραστηριότητες μέσω οποιουδήποτε από τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

 

  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα Υποβολής Αναφορών της Cepal “Speak Up
  • Email Cepal Hellaswhistleblowing@cepal.gr
  • Ταχυδρομείο: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 209 – 211, Ελλάδα, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη, Αθήνα (παρακαλούμε αναφερθείτε στην επιστολή σας προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών της Cepal)

 

Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και θα διερευνηθούν, όπου χρειάζεται, προκειμένου να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Οι αναφορές είναι εμπιστευτικές και δεν απαιτείται να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας, εκτός εάν το επιλέξετε. Ωστόσο, για να διευκολύνετε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, παρακαλούμε πολύ, για την καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ανησυχία σας ή το περιστατικό που αναφέρετε.

 

Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναφορών “Speak Up”, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.